โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง www.wnc.ac.th : วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยม ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต มีกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความสุจริต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย มีจิตอาสา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนโลกยุคดิจิตอล และนวัตกรรมโดยครูผู้เชี่ยวชาญ บริหารงานแบบ ทรงพลโมเดล มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 

Slider

ผู้บริหาร

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมล่าสุด โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

  • อาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
    กิจกรรมโรงเรียน, กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด
    เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกหนองจวงรับประทานอาหาร อย่างถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์ และได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน[ ...อ่านต่อ]
  • ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ
    กิจกรรมโรงเรียน, กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด
    ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และคณะครูประกอบด้วย ๑. ครูณภัทรารัตน์ อดทน ๒. ครูวรรณิดา [ ...อ่านต่อ]

OBEC Line โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ประกาศเจตจำนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง  (ITA)

ประกาศสาธารณะ

RSS ประชาชาติธุรกิจ

กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด

ข้ามไปยังทูลบาร์