จัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ ON HAND ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

จัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลากหลายช่องทางตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ และมีระบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

ในวันที่ ๗ มกราค พ.ศ.๒๕๖๓ ครูได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND โดยมอบเอกสาร ใบงานต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นสัปดาห์แรก และขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนให้มารับ – ส่งเอกสาร ใบงาน ใบสั่งงาน การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ โรเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ข้ามไปยังทูลบาร์