โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง www.wnc.ac.th : วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยม ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต มีกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความสุจริต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย มีจิตอาสา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนโลกยุคดิจิตอล และนวัตกรรมโดยครูผู้เชี่ยวชาญ บริหารงานแบบ ทรงพลโมเดล มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 

Slider

ผู้บริหาร

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมล่าสุด โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

  • กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    กิจกรรมโรงเรียน, กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด
    กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๓0 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการจัด การเล่นเกมส์นันทนาการ กีฬา [ ...อ่านต่อ]
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่…
    กิจกรรมโรงเรียน, กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ [ ...อ่านต่อ]

OBEC Line โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ประกาศเจตจำนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง  (ITA)

ประกาศสาธารณะ

RSS ประชาชาติธุรกิจ

กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

กิจกรรมโรงเรียนล่าสุด

ข้ามไปยังทูลบาร์